Wettelijke vermeldingen - gebruiksvoorwaarden van de site


Het gebruik van de Dock Marine is onderworpen aan de naleving van de hierna beschreven algemene voorwaarden. Door zich toegang te verschaffen tot deze site, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Kwaliteit van de informatie en service, beperking van aansprakelijkheid

Dock Marine besteedt de grootste zorg aan de creatie van haar site. Ze garandeert echter niet de juistheid van de verstrekte informatie. De gebruiker is er zich ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Bijgevolg wijst Dock Marine alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zijn site of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

De hyperlinks die op de portaalsite aanwezig zijn en de gebruiker naar andere internetsites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Dock Marine wat de inhoud van deze sites betreft. De risico's verbonden aan het gebruik van deze sites zijn volledig ten laste van de gebruiker. Hij zal hun gebruiksvoorwaarden naleven.

Bovendien kan Dock Marine niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in siteadressen of domeinnamen die op zijn site voorkomen.

Ondanks de geleverde inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst Dock Marine alle verantwoordelijkheid af voor dienstonderbrekingen of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen die deel uitmaken van de site worden beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Dock Marine of, in voorkomend geval, van een derde bij wie Dock Marine de nodige toelatingen heeft verkregen.

 Behoudens andersluidende bepaling mag de tekstuele of cijfermatige informatie op de site gratis worden gebruikt, mits bronvermelding en uitsluitend voor niet-commerciële of publicitaire doeleinden. Daarentegen is elke commerciële of publicitaire reproductie van deze informatie, evenals elke vorm van gebruik of reproductie van de andere elementen waaruit de site bestaat, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek in die zin moet worden gericht aan de directie van Dock Marine (info@dockmarine-europe.com).